INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter

OURWAY Tours AB, org nr 556848-7978, (“Bolaget”, “Vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som insamlas när du besöker hemsidan eller bokar/använder våra tjänster (”Tjänsterna ”). När du bokar Tjänsterna ombedes du tillhandahålla uppgifter som innebär att du som person kan identifieras (”personuppgifter”).

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”). Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här Integritetspolicyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Ändamålen med behandlingen

Dina personuppgifter behandlas främst för tillhandahållande Tjänsterna och behandlas för ingående samt fullgörande av avtal.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för dessa ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller information, uppföljning, nyhetsbrev, kundtjänstärenden och övriga förfrågningar. Uppgifterna behandlas då på grundval av vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som bokat Tjänsterna, valt att mottaga nyhetsbrevet eller har vänt dig till vår kundtjänst.  Vi kan också behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla krav enligt gällande lagstiftning, såsom bokföringsskyldighet, för marknadsföringsändamål samt för att utföra kund- och marknadsanalyser och behandlingen sker då på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla samt informera om verksamheten.

När du besöker vår hemsida samlar Bolaget in information om din IP-adress i roterande loggar på servern för att förhindra bland annat överbelastningsattacker och behandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse av att förhindra angrepp och för att hemsidan ska fungera väl.

I samband med att du bokar en av våra mat- och/eller dryckesturer kan du även komma att lämna uppgift om eventuella allergier, en så kallad känslig uppgift. Vi kommer att behandla sådana personuppgifter för att kunna tillhandahålla Tjänsterna och behandlingen sker då på grundval av ditt uttryckliga samtycke. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. Vi kommer då inte längre behandla dina personuppgifter, om det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Bolaget kan även komma att behandla dina personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, exempelvis vid en tvist, och dessa behandlas då för att tillgodose vårt berättigande intresse av att bemöta rättsliga krav.

Du kan kontakta oss med frågor angående denna Integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter genom Bolagets hemsida samt de kontaktuppgifter som anges nedan under ”Kontakt”.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du självmant registrerat och frivilligt uppger
 • Ljud- och bildmaterial från Tjänsterna
 • Geografisk information
 • Enhetsinformation såsom IP-adress
 • Cookies

Vid ljud- och/eller bildupptagning vid tillhandahållande av Tjänsterna kommer ni att informeras om att personuppgifterna kan komma att användas i syfte att informera om verksamheten på vår hemsida samt även informeras om er möjlighet att invända mot detta.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter

Det är frivilligt att lämna personuppgifter till oss men det är ofta nödvändigt för oss att behandla dessa när du använder/bokar Tjänsterna för att vi ska kunna fullfölja våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från agenter och återförsäljare, som du uppgett vid bokning av Tjänsterna, dvs för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer samt övrig information som du har frivilligt har angett vid bokning

Vilken information ger vi till dig?

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Bolaget om behandlingen av personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran, eller på eget initiativ, rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format då behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller fullgörande av avtal. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Personuppgifterna kan komma att överföras till Bolagets samarbetspartners såsom bussbolag, limousine- och taxiservice, eventbolag, cateringfirmor och restauranger i syfte att tillhandahålla Tjänsterna.

För att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna delar vi dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifterna å vår räkning och enligt vår instruktion. Dessa är externa rådgivare såsom exempelvis företag som sköter vår betalningshantering, bokföringsbyråer, revisionsbyråer, advokatbyråer och webbyråer som hjälper oss med betalningar, vårt löpande bokföringsarbete, revision av Bolaget, hantering och bemötande av rättsliga krav respektive med drift och administration av vår hemsida. Bolagets personuppgiftsbiträden har ingått personuppgiftsbiträdesavtal, vilka försäkrar att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Vi kan även komma att behöva lämna ut dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Notera att vi på vår hemsida har länkar till andra hemsidor. Dessa hemsidor har egen integritetspolicy och Bolaget är inte ansvarig för dessas behandling av dina personuppgifter.

Överföring av uppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter överförs inte till länder utanför EU/EES.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras enbart så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dessa enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Vår hemsida, liksom många andra, nyttjar s k cookies. Läs mer om cookies och hur vi använder dem här.

Kontakt

Kontakta oss på info@ourwaytours.com eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är OURWAY Tours AB, org nr 556848-7978, Besöksadress: Stora Gråmunkegränd 12 -14, 111 27 Stockholm, Postadress: Munkbron 1, 111 28 Stockholm, www.ourwaytours.com, info@ourwaytours.com